نمودار میله ای و ستونی

[tm_heading custom_google_font=”” text=”سبک پیش فرض” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_bar_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” border_width=”0″ datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”دارای دور خط” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_bar_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” border_width=”2″ datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.8)%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.8)%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”نمودار افقی” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_bar_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” type=”horizontalBar” border_width=”0″ datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”نمودار افقی” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_bar_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” type=”horizontalBar” border_width=”2″ datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.8)%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.8)%22%7D%5D”]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه