نمودار خطی

[tm_heading custom_google_font=”” text=”سبک پیش فرض” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_line_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22normal%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22normal%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”سبک دوم” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_line_chart labels=”01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12″ datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2213%3B%2015%3B%2014%3B%2017%3B%2019%3B%2017%3B%2018%3B%2012%3B%2020%3B%2023%3B%2024%3B%2027%22%2C%22color%22%3A%22%23e82219%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thick%22%2C%22line_tension%22%3A%22100%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”تو پر سبک اول” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_line_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22Item%2001%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22point_style%22%3A%22none%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2002%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22none%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”تو پر سبک دوم” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_line_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22Item%2001%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2002%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”سبک نقاط” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_line_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22Item%2001%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22normal%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2002%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22rect%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22normal%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2003%22%2C%22values%22%3A%2223%3B%2027%3B%2024%3B%2026%3B%2025%3B%2028%22%2C%22color%22%3A%22%23e82219%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22triangle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22normal%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2004%22%2C%22values%22%3A%2225%3B%2031%3B%2024%3B%2026%3B%2030%3B%2022%22%2C%22color%22%3A%22%2371aefe%22%2C%22fill%22%3A%22none%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22star%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22normal%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%5D” legend_style=”point”]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”سبک خطوط” font_size=”sm:24;lg:30″][tm_spacer size=”lg:30″][tm_line_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22Item%2001%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22%23693bff%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2002%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22dashed%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Item%2002%22%2C%22values%22%3A%2223%3B%2027%3B%2024%3B%2026%3B%2025%3B%2028%22%2C%22color%22%3A%22%23006efd%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22circle%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22dotted%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%5D”]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه