تبلیغات

[tm_spacer size=”sm:100;lg:140″][tm_heading style=”modern” custom_google_font=”” align=”center” text=”خدمات مشاوره”][tm_spacer size=”lg:29″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”ما بیش از 49000 کارمند به صورت پراکنده در سراسر دنیا استخدام کرده ایم” font_size=”sm:24;md:30;lg:36″ max_width=”970px” line_height=”1.38″][tm_spacer size=”lg:53″][tm_button style=”modern” size=”custom” button=”url:%23boxes-info-section|title:%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86||” action=”smooth_scroll” align=”center” icon_type=”ion” icon_ion=”ion-arrow-left-c” color=”custom” button_bg_color=”custom” font_color=”secondary” button_border_color=”custom” button_icon_color=”primary” button_bg_color_hover=”custom” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”custom” button_icon_color_hover=”custom” width=”230″ custom_button_border_color=”#eeeeee” custom_button_bg_color_hover=”#0b2154″ custom_button_border_color_hover=”#0b2154″ custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_button_icon_color_hover=”#ffffff” height=”60″ border_width=”2″ custom_button_bg_color=”#ffffff”][tm_spacer size=”sm:100;lg:136″]
[tm_info_boxes metro_layout=”%5B%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%7B%22size%22%3A%221%3A1%22%7D%5D” gutter=”0″ animation=”move-up” border_color=”primary” columns=”xs:1;md:2;lg:4″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%22638%22%2C%22button%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_flat%22%3A%22flaticon-target%22%7D%2C%7B%22background_color%22%3A%22primary%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D9%86%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22button%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%7C%7C%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22heading_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text_color%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22button_icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon_type%22%3A%22flat%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_flat%22%3A%22flaticon-target%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22183%22%2C%22button%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%7D%2C%7B%22background_color%22%3A%22custom%22%2C%22custom_background_color%22%3A%22%23f6f9ff%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%22%2C%22button%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%7C%7C%22%2C%22icon_type%22%3A%22flat%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_flat%22%3A%22flaticon-package%22%7D%2C%7B%22background_color%22%3A%22custom%22%2C%22custom_background_color%22%3A%22%23f6f9ff%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22text%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%22%2C%22button%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%7C%7C%22%2C%22icon_type%22%3A%22flat%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_flat%22%3A%22flaticon-money-bag%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22188%22%2C%22button%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%7D%2C%7B%22background_color%22%3A%22secondary%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%22%2C%22button%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%7C%7C%22%2C%22heading_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text_color%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon_type%22%3A%22flat%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_flat%22%3A%22flaticon-settings%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2247%22%2C%22button%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_ion%22%3A%22ion-alert%22%2C%22icon_themify%22%3A%22ti-arrow-up%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%7D%5D”]
[tm_heading style=”modern” custom_google_font=”” text=”درباره ی ما”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading custom_google_font=”” text=”ما بیش از 6800 مشتری اعتماد داریم” font_size=”sm:24;md:30;lg:36″ max_width=”970px” line_height=”1.38″][tm_spacer size=”lg:23″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text=”به عنوان یک سازمان مشاوره، شهرت ما به معنای همه چیز است. نشان و نشانگر مورد اعتماد ما را در فهرست حرفه ای های استخدام ما نشان می دهد. یک بار تصمیم گیری می کنید، می توانید برای تماس با ما تماس بگیرید.”][tm_spacer size=”lg:45″][tm_button style=”modern” size=”custom” button=”url:%23features-section|title:%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF||” action=”smooth_scroll” width=”180″]
[tm_image image=”1846″][tm_spacer size=”lg:50″]
[tm_list list_style=”modern-icon” marker_color=”primary” marker_background_color=”custom” custom_marker_background_color=”rgba(60,84,237,0.1)” columns=”xs:1;sm:2;lg:3″ items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-ios-star%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-phone-portrait%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-create%22%7D%5D”]
[tm_testimonial style=”4″ number=”9″ auto_play=”5000″ taxonomies=”testimonial_category:full-wide”]
[tm_client auto_play=”5000″ gutter=”30″ items_display=”xs:2;sm:3;md:4;lg:6″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%22419%22%2C%22image_hover%22%3A%223165%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252001%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22418%22%2C%22image_hover%22%3A%223164%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252002%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22417%22%2C%22image_hover%22%3A%223163%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252003%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22414%22%2C%22image_hover%22%3A%223162%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252004%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22416%22%2C%22image_hover%22%3A%223161%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252005%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22415%22%2C%22image_hover%22%3A%223160%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252006%7C%7C%22%7D%5D”]
[tm_spacer size=”sm:90;lg:124″][tm_heading style=”modern” custom_google_font=”” align=”center” text=”آخرین اخبار”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”آخرین اخبار صنعت” font_size=”sm:24;md:30;lg:36″ max_width=”970px” line_height=”1.38″][tm_spacer size=”lg:94″][tm_blog style=”carousel” carousel_nav=”2″ carousel_gutter=”0″ number=”3″ taxonomies=”post_tag:classic” carousel_auto_play=”5000″ carousel_items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″][tm_spacer size=”lg:64″][tm_button style=”modern” size=”custom” button=”url:%23|title:%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF||” align=”center” color=”custom” button_bg_color=”transparent” font_color=”secondary” button_border_color=”custom” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”secondary” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”secondary” button_icon_color_hover=”” width=”180″ custom_button_border_color=”#eeeeee” custom_font_color_hover=”#ffffff” height=”60″ border_width=”2″][tm_spacer size=”sm:100;lg:124″]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه