استارت آپ

[tm_list list_style=”modern-icon-02″ columns=”xs:1;sm:1;lg:3″ items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20%D9%88%20%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-umbrella%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-globe%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF.%20%22%2C%22icon%22%3A%22ion-flash%22%7D%5D”]
[tm_image full_wide=”1″ image=”1573″]
[tm_heading style=”with-separator-02″ custom_google_font=”” text=”میزبانی از شما در بیشتر
از 50 شهر”][tm_spacer size=”lg:26″][tm_list list_style=”auto-numbered” columns=”xs:1;lg:1″ items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%22%2C%22item_desc%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%5D”][tm_spacer size=”lg:55″][tm_button style=”modern” size=”custom” button=”url:%23section-strategy-development|title:%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||” action=”smooth_scroll” color=”custom” button_bg_color=”secondary” font_color=”” button_border_color=”” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”primary” font_color_hover=”” button_border_color_hover=”” button_icon_color_hover=”” width=”160″][tm_spacer size=”xs:50″]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”توسعه استراتژی” font_size=”lg:18″][tm_spacer size=”lg:55″]
[tm_heading style=”with-separator-02″ custom_google_font=”” text=”اکنون کسب و کار خود را افزایش دهید”][tm_spacer size=”lg:13″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.”][tm_spacer size=”lg:45″][tm_button style=”modern” size=”custom” button=”url:%23section-testimonials|title:%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||” action=”smooth_scroll” color=”custom” button_bg_color=”primary” font_color=”” button_border_color=”” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”secondary” font_color_hover=”” button_border_color_hover=”” button_icon_color_hover=”” width=”170″]
[tm_line_chart labels=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور” datasets=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22values%22%3A%2215%3B%2010%3B%2022%3B%2019%3B%2023%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(105%2C59%2C255%2C0.55)%22%2C%22point_style%22%3A%22none%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22values%22%3A%2234%3B%2038%3B%2035%3B%2033%3B%2037%3B%2040%22%2C%22color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22fill%22%3A%22custom%22%2C%22fill_color%22%3A%22rgba(0%2C110%2C253%2C0.56)%22%2C%22point_style%22%3A%22none%22%2C%22line_type%22%3A%22normal%22%2C%22line_style%22%3A%22solid%22%2C%22thickness%22%3A%22thin%22%2C%22line_tension%22%3A%2210%22%7D%5D” legend_position=”right”]
[tm_spacer size=”sm:50″]
[tm_testimonial style=”4″ number=”9″ auto_play=”5000″ taxonomies=”testimonial_category:full-wide”]
[tm_spacer size=”sm:90;lg:120″][tm_heading style=”with-separator-02″ custom_google_font=”” align=”center” text=”جدول قیمت های ما”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”برنامه ای مناسب برای شرکت و کسب و کار خود را در نظر بگیرید.” max_width=”570px”][tm_spacer size=”sm:50;lg:70″][tm_grid gutter=”30″ row_gutter=”30″ columns=”xs:1;sm:1;lg:3″ item_max_width=”sm:370″][tm_pricing style=”3″ currency=”تومان” period=”ماهانه” title=”پکیج پایه ای” price=”19000″ button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF||” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B5%D8%B1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%22%7D%5D”][tm_pricing style=”3″ featured=”1″ currency=”تومان” period=”ماهانه” title=”پکیج حرفه ای” price=”39000″ button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF||” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B5%D8%B1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%22%7D%5D”][tm_pricing style=”3″ currency=”تومان” period=”ماهانه” title=”پکیج تجاری” price=”99000″ button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF||” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B5%D8%B1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%22%7D%5D”][/tm_grid][tm_spacer size=”sm:100;lg:155″]
[tm_heading custom_google_font=”” sm_align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”کیفیت عالی باعث اعتماد مشتریان خواهد شد.” font_size=”sm:30;md:36;lg:42″][tm_spacer size=”sm:30″]
[tm_button_group sm_align=”center”][tm_button size=”custom” button=”url:%23|title:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87||” color=”custom” button_bg_color=”custom” font_color=”custom” button_border_color=”custom” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”transparent” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”” button_icon_color_hover=”” width=”180″ custom_button_bg_color=”#ffffff” custom_font_color=”#222222″ custom_button_border_color=”#ffffff” custom_font_color_hover=”#ffffff”][tm_button size=”custom” button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84||” color=”custom” button_bg_color=”transparent” font_color=”custom” button_border_color=”custom” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”custom” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”” button_icon_color_hover=”” width=”180″ custom_font_color=”#ffffff” custom_button_border_color=”#ffffff” custom_font_color_hover=”#222222″ custom_button_bg_color_hover=”#ffffff”][/tm_button_group]
[tm_blog style=”carousel_02″ carousel_nav=”custom” carousel_gutter=”0″ number=”9″ carousel_items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″ taxonomies=”post_tag:classic” slider_button_id=”blog-slider-buttons”]
[tm_heading style=”with-separator-02″ custom_google_font=”” text=”آخرین اخبار” custom_css=”JTI0c2VsZWN0b3IlMjAuaGVhZGluZyUyMCU3QiUwQSUyMCUyMGRpc3BsYXklM0ElMjBibG9jayUzQiUwQSU3RA==”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text=”آخرین اخبار و اطلاعات را با عضویت در ایمیل خود به صورت ایمیل ارسال کنید.”][tm_spacer size=”lg:34″][tm_slider_button el_id=”blog-slider-buttons”][tm_spacer size=”sm:45″]
[tm_client auto_play=”5000″ gutter=”30″ items_display=”xs:2;sm:3;md:4;lg:6″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%22419%22%2C%22image_hover%22%3A%223110%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252001%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22418%22%2C%22image_hover%22%3A%223109%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252002%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22417%22%2C%22image_hover%22%3A%223108%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252003%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22414%22%2C%22image_hover%22%3A%223107%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252004%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22416%22%2C%22image_hover%22%3A%223106%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252005%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22415%22%2C%22image_hover%22%3A%223105%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3AClient%252006%7C%7C%22%7D%5D”]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه